Beste ouder/verzorger,

Op onze school laten wij u soms met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens is het belangrijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.

Met dit formulier vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. U kunt dit formulier digitaal naar ons toezenden via de website. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat leerlingen of andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wij gaan ervan uit dat iedereen terughoudend en zorgvuldig is bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Richtlijnen voor ouders en leerlingen worden hierover vastgelegd in het protocol ‘sociale media’. Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken?

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

B. Mol, Directeur De Fontein

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van

dat foto’s en video’s door De Fontein gebruikt mogen worden*:

kruis alleen aan waar u toestemming voor geeft.

Handtekening ouder/verzorger:

Toelichting gebruik formulier toestemming

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met foto’s en video’s van leerlingen).

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is.

Foto’s maken door ouders op school

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen. De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Wij vragen ouders terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. We hebben hier een aantal regels over vastgelegd in het protocol Sociale Media.

Toestemming geven door één of twee ouders

Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Bij gescheiden ouders gaan we ervan uit dat hier afstemming over plaatsvindt.