De Fontein is er  voor iedereen! Dat betekent dat we de leerling graag helpen om zich goed en op eigen tempo en niveau te kunnen ontwikkelen. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

Wij bieden aan alle leerlingen voor wie dit nodig is ondersteuning.
Ondersteuning bij taal gebeurt door alle docenten tijdens de vaklessen.  Je kunt een vak niet volgen als je mondelinge uitleg of stukken tekst niet goed begrijpt.

Elke leerling heeft in klas 1 één uur rekenen per week en in leerjaar 2 en 3 is dit geïntegreerd in de wiskundeles. Voor leerlingen uit leerjaar 2 en 3 die moeite met rekenen hebben, is er facultatief een uur rekenen te volgen. Indien je geen examen doet in het vak wiskunde maak je in leerjaar 3 in toetsweek 4 een schoolexamen rekenen (2F).

De leerlingen met dyscalculie en ernstige rekenproblemen volgen de rekenles  en kunnen extra ondersteuning bij wiskunde krijgen, zodat ze de wiskundevaardigheden meer eigen maken.

Leerlingen met dyslexie hebben altijd recht op tijdverlenging bij schriftelijke toetsen en mogen gebruik maken van een laptop of Chromebook als die noodzaak is aangetoond door eigen onderzoek via de screening in september door de remedial teacher in het kader van het dyslexieprotocol of als dit geïndiceerd wordt op een dyslexieverklaring. Ook kan de basisschool die noodzaak bij de ‘warme overdracht’ hebben aangegeven. Advies van externe deskundigen is ook bepalend voor het vormgeven van ondersteuning.

Wij bieden gratis Claroread of Textaid aan om tekst te laten voorlezen.

Heeft een leerling met dyslexie grote problemen met het vak Engels dan kan de remedial teacher ondersteuning geven of deze leerling krijgt een ‘buddy’: een leerling die goed is in Engels uit klas 3 of 4. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk, dat een leerling gedurende het 2e schooljaar vrijstelling krijgt voor Frans als de dyslexie zodanig hardnekkig is, dat een leerling voor Nederlands en Engels geen voldoende kan halen en ook de andere vakken eronder lijden. In de bovenbouw kan er geen dispensatie verleend worden, maar kan er een pakket zonder Frans en Duits gekozen worden.


In klas 1 hebben wij begeleidingsuren. In deze uren is er voor de leerlingen de mogelijkheid om onder andere huiswerk te maken.
Wij bieden maatwerk (bijles) uren aan voor alle leerlagen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Daarnaast voor geselecteerde leerlingen ook een huiswerkklas en een klas waar je nog beter leert plannen en organiseren.

Voor alle leerlingen werken we via het M@ZL project Daarmee werken we aan het terugdringen van kortdurend en steeds terugkerend ziekteverzuim.

“Op De Fontein haal jij het beste uit jezelf“

“Op De Fontein haal jij het beste uit jezelf“

Sociale vaardigheden
In klas 1 geven wij veel aandacht aan het verder ontwikkelen van de sociale vaardigheden. Dit doen we tijdens de lessen drama en via de KIC-training tijdens de gymles en het coachmoment. Deze training gaat over respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

We hebben een anti-pest coördinator. Wij willen voor alles een veilige school zijn voor alle leerlingen en medewerkers.

Faalangst of examenvrees
Voor het centrale eindexamen in klas 4 is er een uitgebreide examentraining en we hebben voor alle leerlingen die dat nodig hebben een faalangstreductie-training.

Lichte vormen van gedragsproblemen en/of stoornissen
Heeft uw zoon of dochter hier mee te maken, dan kunnen wij de expertise gebruiken van de bovenschoolse orthopedagoog. De orthopedagoog kan helpen bij het vinden van de beste ondersteuningsvorm.

Leerlingen met een fysieke beperking
Samen met de Begeleider Passend Onderwijs van de GSF onderzoeken we of en hoe De Fontein de nodige ondersteuning kan bieden. Voor leerlingen met een fysieke beperking hebben we een lift en er zijn invalidentoiletten.

De blauwe kamer
De kamer is een plek voor leerlingen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving.
Ook kunnen leerlingen tijdelijk een time-out pas krijgen, als het hen soms teveel wordt in de klas.

Zwaardere vormen
Heeft uw zoon of dochter een zwaardere vorm van dyslexie of dyscalculie, of een meer ernstig gedragsprobleem en/of ernstige stoornis, dan zoeken we samen naar de beste begeleidingsvormen. Daarbij hebben we ondersteuning van de bovenschoolse zorg-expert en externe orthopedagogen en psychologen.
Wat wij precies kunnen doen voor uw zoon of dochter is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel, te vinden onderaan deze pagina.

Deze tekst is een samenvatting van ons schoolondersteuningsprofiel. Voor de exacte informatie verwijzen wij u naar de link onderaan de pagina.

Meer informatie bij de zorgcoördinator of remedial teacher, mevr S. Pot spot@gsf.nl en S. Ponteyn sponteyn@gsf.nl