De Leerplichtwet kent een aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen. Hieronder lichten we ze toe én hoe u bijzonder verlof kunt aanvragen.

Deze zijn:

  1. Vakantieverlof (artikel 11f) en
  2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11g) en
  3. Vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging (artikel 11e).

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

  • uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren); in dit
    geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen;
  • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de school vakanties.

Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Het gaat uitsluitend om uw éérste vakantie.

Dit betekent, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde periode in bij de schoolleiding. Wanneer een verzoek later wordt ingediend wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.

“Er bestaan enkele uitzonderingen om verlof te kunnen aanvragen“

“Er bestaan enkele uitzonderingen om verlof te kunnen aanvragen“

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden.

Deelname van uw kinderen aan evenementen (sport, T.V.–opnamen enz.) zijn in ieder geval geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.

Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, kunt u een verzoek voorleggen aan de schoolleiding.
Als het gaat om een verzoek tot vrijstelling voor méér dan 10 schooldagen, dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

De ouder/verzorger, die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van school houdt, begaat een strafbaar feit.
De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt, begaat eveneens een strafbaar feit.

Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar of kunt u hieronder downloaden.