Op De Fontein ontwikkelt elke leerling zich op zijn of haar eigen tempo. Wij vinden het als school belangrijk om uw zoon en dochter te kunnen ondersteunen om zo het beste uit zichzelf te halen. We leggen hieronder graag aan u uit hoe we dat doen!

Coaches

Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief. Zowel als het gaat om leerprestaties als ook voor andere zaken. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor ouders gedurende het schooljaar.
Elke week is er een coachmoment. In dat uur leert de leerling onder andere plannen en studeren en wordt aandacht besteed aan competenties, pakketkeuze en vervolgopleidingen. Ook allerlei school- en klassenzaken komen aan de orde.

Remidial teaching (RT)

Deze hulp wordt in principe aan alle leerlingen geboden die dyslexie, dyscalculie of een grote leerachterstand hebben.
Om leerachterstanden op te sporen worden bij de leerlingen uit leerjaar een testen afgenomen betreffende: spelling, leestempo, tekstbegrip, woordenschat en rekenen. In leerjaar drie wordt nogmaals onderzoek gedaan naar achterstanden bij tekstbegrip en woordenschat.
In de RT-lessen worden onder andere spelling, woordenschatvergroting, leesstrategieën, moderne vreemde talen en rekenproblemen behandeld. Na afloop van een RT-periode wordt een verslag in het leerlingdossier gedaan en een evaluatieverslag naar de ouders gestuurd. Op onze ‘interne’ site vindt u ons dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol.

”Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief”

”Op De Fontein heeft elke klas één of twee coaches. Zij helpen en begeleiden de leerlingen van hun coachklas intensief”

Jeugdgezondheidszorg

Alle leerlingen van leerjaar 2 worden voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd bij de jeugdarts van de GGD Gooi- en Vechtstreek. Voor dit onderzoek, dat op school plaatsvindt, krijgt u vooraf bericht.

Onderzoek klas 2
In klas 2 worden alle leerlingen door de doktersassistente of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt het gewicht en meet de lichaamslengte. Ook worden de ogen en evt. de oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een aanvullende afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Onderzoek klas 4
Aan de leerlingen in klas 4 wordt gevraagd om een (digitale) vragenlijst in te vullen. Alle leerlingen krijgen vervolgens een gesprekje met de jeugdverpleegkundige.

Zorgadviesteam(ZAT)

Op de school werkt het interne zorgteam samen met diverse hulpverleners van buiten de school, zoals de schoolarts, de GGD Gooi en Vechtstreek, Versa maatschappelijke diensten, Bureau Jeugdzorg, Regionaal Bureau Leerlingzaken, Bureau Leerplicht en de wijkagent.
Zij vormen samen het ZAT. Dit team komt 6x per schooljaar samen en bespreekt de leerlingen voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet of leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De interne en externe hulpverlening worden hierdoor beter op elkaar afgestemd.
De medewerkers van het ZAT adviseren de school en de ouders over de meest gewenste hulp. Is de situatie ernstig, of bestaat deze al langere tijd, dan kan het ZAT ouders de weg wijzen naar instellingen die passende hulp kunnen bieden. Samen met de ouders, de school en het kind wordt gezocht naar de beste aanpak, zodat het kind weer beter kan functioneren op school.
Ouders kunnen zelf via de school contact opnemen voor het inschakelen van hulp vanuit het ZAT. De coach en de zorgcoördinator zijn de eerst aangewezenen om contact mee te zoeken.

Huiswerkbegeleiding
In samenwerking met Miqi huiswerkbegeleiding is er een mogelijkheid voor ondere andere huiswerkbegeleiding.
Deze vindt plaats in ons gebouw. Miqi huiswerkbegeleiding.