Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit is de privacywetgeving voor de landen in de Europese Unie. Uiteraard valt onze school ook onder deze wetgeving.

De scholen van de Gooise Scholen Federatie, zo ook De Fontein, werken op het terrein van informatiebeveiliging en privacy met een privacyreglement en verschillende protocollen. Klik hier voor de reglementen van de Gooise Scholen Federatie.

De Privacy Officer van De Fontein is mevrouw B. Mol, directeur.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van de leerling op onze school. Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens) geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Somtoday. Dit programma is conform de richtlijnen van de AVG ingericht en beveiligd.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een digitale leermiddelen die ter beschikking worden gesteld door leveranciers. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/zij inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen en de voorwaarden die wij aan het gebruik daarvan stellen. Deze zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst.

Ouders (en leerlingen ouder dan 16) hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) (of zichzelf) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

In het privacyreglement vindt u informatie nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de omgang met deze gegevens op school.

  1. In dit reglement is onder andere vastgelegd:
    Welke gegevens wij van uw kind verwerken. Wij verwerken diverse gegevens van uw kind. Een groot deel daarvan hebben we rechtstreeks – doorgaans bij aanmelding ‘van u gekregen. Van de basisschool ontvangen wij het onderwijskundig rapport. Zelf voegen wij daar informatie aan toe, bijvoorbeeld behaalde cijfers, en aan- en afwezigheid.
  2. Waarom wij deze gegevens verwerken. Daarbij gaat het om het goed kunnen nakomen van de verplichtingen die wij als onderwijsinstelling ten opzichte van u en de leerling hebben en het nakomen van de wettelijke verplichtingen die de school heeft.
  3. Hoe wij omgaan met de gegevens. Daarbij is het uitgangspunt dat wij niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taak als school.
  4. Met wie wij gegevens delen. Dat is, behalve met u, met de instanties aan wie we dit wettelijk verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan leerplicht, schoolinspectie, DUO) We delen ook gegevens met andere partijen als dit voor het onderwijs en de organisatie daarvan noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn leveranciers van de boeken en andere (digitale) leermiddelen, de leverancier van de administratie voor het innen van de vrijwillige ouderbijdragen, onze in eigen beheer uitgevoerde financiële administratie voor het innen van bijvoorbeeld werkweken, de schoolfotograaf en de leverancier van ons leerlingvolgsysteem Somtoday. Daarbij gaat het uitsluitend om de gegevens die voor het specifieke doel nodig zijn. We delen nooit gegevens over uw kind met partijen voor andere doeleinden dan onderwijs.
  5. De wijze waarop wij de gegevens beheren en hoe lang we ze bewaren. Daarbij is sprake van verschillende wettelijk verplichte termijnen voor het bewaren van gegevens.
  6. Uw wettelijke rechten. U heeft het recht om de gegevens van uw kind in te zien en kunt de school verzoeken om rectificatie van gegevens, mocht dat nodig zijn.

Het omgaan met beeldmateriaal van uw kinderen heeft speciaal onze aandacht. De Europese wetgeving vraagt ons uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.

Heb je een vraag?