De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een hele overgang en een spannende periode. Er verandert niet alleen veel voor uw kind, maar ook voor u. Het contact met de school is bijvoorbeeld anders dan op de basisschool. U loopt niet zomaar meer een klaslokaal in om een leraar te spreken, het lijkt misschien daardoor wat minder makkelijk allemaal. Tegelijk wordt uw kind zelfstandiger.
Voor de school, voor uw kind, maar ook voor uzelf is de betrokkenheid van de ouders bij de school wel erg belangrijk. De Fontein heeft daarom een betrokken en actieve Ouderraad (OR).

Wat houdt dat in, een ouderraad?

De Fontein heeft diverse ‘inspraakorganen’ binnen de school. Zo is er de medezeggenschapsraad (MR), die zich bezighoudt met het beleid en specifieke
aangelegenheden van de school. Daarnaast is er de Leerlingenraad, deze bestaat uit leerlingen en gaat over alles wat de school leuker en beter maakt. Uiteindelijk is er 1 leerling uit de leerlingenraad die ook weer zitting heeft in de MR.

De OR vormt vooral een brug tussen ouders/verzorgers en de school en behartigt dus vooral de wensen van de ouders, inclusief die van de leerlingen. Het is daarom van belang dat de ouderraad altijd aanspreekbaar/bereikbaar is voor de ouders/verzorgers en in goed contact staat met de school en de schoolleiding.

De OR is een betrokken groep ouders de in samenwerking met de schoolleiding bijdraagt aan een veilig, prettig en inspirerend schoolklimaat voor de leerlingen. En de OR is er voor ouders die onderwerpen bespreekbaar willen maken binnen de
school of met de schoolleiding.

Openheid en bereikbaarheid is van belang voor een goede samenwerking tussen school, de OR en ouders/verzorgers. Dit klankbord werkt het best als van zoveel
mogelijk verschillende leerjaren ouders binnen de OR vertegenwoordigd zijn. Dat betekent ook dat de OR geen bemiddeling verzorgt bij individuele vragen of
klachten van ouders/ verzorgers. Zijn er individuele klachten dan worden deze het beste opgelost met de schoolleiding en/ of de betreffende docent.

Taken van de ouderraad

De ouderraad heeft de volgende taken:

  • zij fungeert als aanspreekpunt voor ouders.
  • de OR organiseert jaarlijks een of twee oudercafés (thema-avonden rond een aansprekend onderwerp).
  • de ouderraad onderhoudt nauwe contacten met de schooldirectie.
  • zij ondersteunt de school, indien nodig, bij diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de open dag en ouderavonden;
  • daarnaast adviseert de OR gevraagd en ongevraagd de schooldirectie. De voorzitter onderhoudt contacten met de directie.
  • zij houdt jaarlijks een schriftelijke peiling onder ouders
  • en als laatste beheert zij het schoolfonds. Voor meer informatie, zie hieronder.

Schoolfonds

Het schoolfonds is onderdeel van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De OR van De Fontein heeft het schoolfonds in schooljaar ‘22/’23 in het leven geroepen. De OR beheert dit fonds en beslist in onderling overleg met de schoolleiding over de uitgaven. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van wie de financiële situatie niet toereikend is, kunnen een beroep doen op het schoolfonds.

Daarnaast kunnen uit het schoolfonds materialen of activiteiten worden gefinancierd die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden en die wel een meerwaarde hebben voor onze leerlingen. U kunt zelf de hoogte van een eventuele donatie bepalen.

Vergaderingen

De OR komt vijf tot zes keer per schooljaar samen. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. gesproken over de ontwikkelingen binnen de school, de te organiseren
activiteiten en onderwerpen die via de leden van de ouderraad zijn binnengekomen. Tijdens deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter (mevrouw C. Boekhoven) van de OR, door een email te sturen naar: info-df@gsf.nl
Daarnaast zijn er altijd leden van de OR aanwezig op verschillende activiteiten van de school, zoals bij voorlichtingsavonden of tijdens de open dagen. Dit zijn bij uitstek ook de momenten, waarop u een van de leden van de OR kunt aanspreken.

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Dus lijkt het u leuk en interessant om ook onderdeel te zijn van OR en zo uw steentje bij te dragen aan De Fontein, laat dit dan svp weten op bovengenoemd e-mailadres.

“Op De Fontein wordt je herkend en gekend“

“Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties“

De ouderraad stelt zich aan je voor…

Jair Eckmeyer

Mijn naam is Jair (Jazz) Eckmeyer, vader van Lique en Kay Eckmeyer. Ze zitten beiden op De Fontein. Tijdens een open dag, ben ik gevraagd om een bijdrage te leveren aan de ouderraad. Aangezien mijn vrouw actief was bij basisschool Minister Calsschool, dacht ik: “nu is het mijn beurt om een bijdrage te leveren”.

Ik vind het belangrijk om binnen de ouderraad adviezen te kunnen geven, met als doel de kwaliteit van het onderwijs van deze geweldige Pre Lyceum mavo naar een hoger plan te tillen. Het gaat niet alleen over de kwaliteit van onderwijs, ik vind het ook van cruciaal belang dat de leerlingen zich op De Fontein veilig en prettig voelen en met plezier naar school gaan.

In de ouderraad krijgen we ook de ruimte om creatief mee te denken over leuke activiteiten voor de leerlingen. In de nabije toekomst zou ik meer in verbinding willen te staan met ‘de Fontein ouders’. Wij ‘de ouderraad’, vertegenwoordigen immers de ouders en ik vind het dus belangrijk om vaker hun stem te horen.

Mark Roffelsen

Mijn naam is Mark Roffelsen, vader van Cédric. Na de Katholieke Montessori School is Cédric in schooljaar 2022/2023 gestart op De Fontein. Hij heeft het enorm naar zijn zin, de kleinschaligheid en de goede sfeer dragen hier zeker aan bij.

We vinden het als ouders belangrijk om iets te kunnen betekenen voor de school. Zo hebben we als ouders ook op de lagere school diverse bijdragen geleverd. Door mijn deelname in de ouderraad (OR) probeer ik niet alleen mijn betrokkenheid te vergoten, maar zo ook de belangen van de ouders te behartigen en bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van De Fontein. Goed contact tussen de OR en alle ouders is dus van groot belang.

Het is mooi om te zien dat er frequent en goed contact is tussen de OR en de school. Tijdens de ouderraad meetings met de schoolleiding, worden zowel serieuze als leuke onderwerpen besproken. Het gaat, overigens niet alleen om ‘Fontein aangelegenheden’, maar bijvoorbeeld ook over onderwerpen, als de positie van de MAVO binnen de maatschappij. Tevens worden er naast adviezen, ook punten ter besluitvorming aan ons voorgelegd.

In het nieuwe schooljaar (‘23/’24), zal ik het voorzitterschap van de OR van Carolien overnemen.

Carolien Boekhoven

Mijn naam is Carolien Boekhoven en ik ben de moeder van Oege Burgersdijk. Het is dit jaar alweer zijn laatste jaar op De Fontein en gaat hij hierna naar het mbo. Mijn rol als voorzitter binnen de Ouderraad zal dan ook stoppen. Vrijwel direct toen Oege op De Fontein startte heb ik mijn interesse getoond in de Ouderraad. Met mijn onderwijsachtergrond en passie hiervoor leek mij dat een waardevolle toevoeging. De afgelopen jaren heb ik mij actief ingezet voor de school. Niet alleen binnen de Ouderraad, maar ik heb bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de GMR en deelgenomen aan bijeenkomsten tussen docenten en leerlingen om mee te denken over het meerjarenplan.

Als ik terugkijk op de afgelopen jaren dan doe ik dat met veel plezier. Binnen de Ouderraad denken we mee, geven adviezen, stellen kritische vragen maar net zo belangrijk; we hebben veel lol! Gelukkig is er weer ruimte om tal van activiteiten te organiseren zodat we de verbinding tussen leerlingen, school en ouders nog verder kunnen verstevigen.

Mark Roffelsen zal volgend jaar mijn plek innemen als voorzitter van de Ouderraad en ik nodig u uit om een keer een van de vergaderingen bij te wonen! Sterker nog; als u iets van nieuwsgierigheid voelt om deel te nemen aan de Ouderraad; meld u aan! Ik weet wat er volgend jaar allemaal in de pijplijn zit en daar was ik graag onderdeel van geweest!

Feddo Boschma

Mijn naam is Feddo Boschma. Fedde, onze middelste zoon, koos zelf vol overtuiging voor De Fontein. Het is zijn eerste jaar in het Middelbaar Onderwijs.

Ik observeer al mijn kinderen goed en ga af op hun emotie en sentiment als het gaat om de factor ‘plezier hebben’ op school. Het zijn kinderen en naast een goede opleiding is vooral lol hebben in je jeugd belangrijk.

Als je lol hebt, komen de goede prestaties vanzelf. En dat gebeurt. Door het plezier dat Fedde heeft op school, hoe ze hier met de leerlingen omgaan en hoe ze omgaan met zijn sport ambities bijvoorbeeld geeft een veilig gevoel. De goede cijfers komen daardoor (bijna) vanzelf.

Ik ben fan van De Fontein. Toen Carolien aan Jair en mij de vraag stelde of wij een bijdrage wilden leveren aan het oudercomité was mijn antwoord volmondig ja. Het mooiste aan het oudercomité is dat wij een concrete bijdrage mogen leveren aan De Fontein en aan het leerplezier van de kinderen. Wat een uiterst dankbare taak is.

Edgar Boers

Mijn naam is Edgar Boers, vader van Casper Boers. 3 jaar geleden ben ik met veel plezier toegetreden tot de ouderraad. Ouderbetrokkenheid vind ik vooral waardevol voor mijn zoon, maar ook voor mijzelf. We staan in nauw contact met de schoolleiding en gaan met ze in gesprek over de ontwikkelingen op school. Wij kunnen meepraten over allerhande zaken waar de schoolleiding niet alleen naar luistert, maar deze ook meeneemt in haar besluitvorming. Daarnaast organiseren wij geregeld interessante thema-avonden over allerlei onderwerpen die ouders bezighouden.
Natuurlijk wil ik vooral graag weten hoe het mijn kind vergaat op school, en dit is een uitstekende en vooral ook leuke manier om hiervan op de hoogte te blijven.

Guido Strijbos

Mijn naam is Guido Strijbos, vader van Siebren Strijbos, die in zijn eindexamenjaar van De Fontein zit. Fantastisch voor hem, maar ook jammer voor mij omdat daarmee mijn deelname aan de OR eindigt. Ik heb mij vier jaar geleden met veel enthousiasme aangemeld bij de Ouderraad nadat ik de toenmalige directeur een inspirerend verhaal had horen vertellen over De Fontein. Het leuke van deelname aan de OR is dat je, vanuit het perspectief van je eigen kind of dat van jezelf als ouder, onderwerpen ter sprake kunt brengen die voor veel meer leerlingen en ouders belangrijk zijn.

Uiteindelijk wil en moet de OR een orgaan zijn dat de ouders van de leerlingen van De Fontein vertegenwoordigd. Dat kan alleen als er een representatieve afvaardiging (alle leerjaren) van ouders in de OR deelneemt. Tevens moet de OR gemakkelijk benaderbaar zijn voor ouders die vragen hebben of graag bepaalde onderwerpen bespreekbaar willen maken. Vandaar ook dat wij ons middels deze kennismaking wat meer zichtbaar willen maken.
Graag wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken om een of meerdere enthousiaste ouders op te roepen om in de OR plaats te nemen.

Ik kijk terug op een leuke en leerzame periode waarin ik de school van binnenuit heb leren kennen. En werd bevestigd in mijn eerste indruk- de Fontein is een goede, zorgzame en bijzondere school die we met z’n allen moeten koesteren.

Jennifer Reijns

Mijn naam is Jennifer Reijns, moeder van Finn en Zoe Reijns. Finn zit in het 3e jaar en Zoe heeft De Fontein in 2021 afgerond. Beiden vinden De Fontein een hele fijne school, met name door de kleinschaligheid, aandacht voor het individu en de prettige sfeer.

Zoe heeft met succes de Havo stroming afgerond en rond nu alweer de Beroeps Havo af, waarna ze naar het HBO zal gaan. Finn heeft nog geen idee wat hij na De Fontein wil doen en houdt nog alle opties open.

Na een oproep in de nieuwsbrief, heb ik mij in 2021 met veel enthousiasme aangemeld voor de ouderraad, omdat het me leuk leek meer betrokken te zijn bij de school en namens ouders mee te denken en een perspectief te bieden op allerlei onderwerpen alsook ideeën aandragen.

De relatie tussen de directie en de ouderraad is zeer open en constructief, alle onderwerpen kunnen besproken worden. Op De Fontein staan de leerlingen centraal en wordt er ook gedacht aan docenten en hun duurzame inzetbaarheid, wat zeer belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs van de kinderen nu en in de toekomst. Woorden die mij te binnen schieten als ik aan de cultuur op de Fontein denk zijn: transparantie, veranderkracht en saamhorigheid.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees meer over de Pre Lyceum stroom

Werken bij De Fontein