De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een hele overgang en een spannende periode. Er verandert niet alleen veel voor uw kind, maar ook voor u. Het contact met de school is bijvoorbeeld anders dan op de basisschool. U loopt niet zomaar meer een klaslokaal in om een leraar te spreken, het lijkt misschien daardoor wat minder makkelijk allemaal. Tegelijk wordt uw kind zelfstandiger.
Voor de school, voor uw kind, maar ook voor uzelf is de betrokkenheid van de ouders bij de school wel erg belangrijk. De Fontein heeft daarom een betrokken en actieve Ouderraad (OR).

Wat houdt dat in, een ouderraad?

De Fontein heeft diverse ‘inspraakorganen’ binnen de school. Zo is er de medezeggenschapsraad (MR), die zich bezighoudt met het beleid en specifieke
aangelegenheden van de school. Daarnaast is er de Leerlingenraad, deze bestaat uit leerlingen en gaat over alles wat de school leuker en beter maakt. Uiteindelijk is er 1 leerling uit de leerlingenraad die ook weer zitting heeft in de MR.

De OR vormt vooral een brug tussen ouders/verzorgers en de school en behartigt dus vooral de wensen van de ouders, inclusief die van de leerlingen. Het is daarom van belang dat de ouderraad altijd aanspreekbaar/bereikbaar is voor de ouders/verzorgers en in goed contact staat met de school en de schoolleiding.

De OR is een betrokken groep ouders de in samenwerking met de schoolleiding bijdraagt aan een veilig, prettig en inspirerend schoolklimaat voor de leerlingen. En de OR is er voor ouders die onderwerpen bespreekbaar willen maken binnen de
school of met de schoolleiding.

Openheid en bereikbaarheid is van belang voor een goede samenwerking tussen school, de OR en ouders/verzorgers. Dit klankbord werkt het best als van zoveel
mogelijk verschillende leerjaren ouders binnen de OR vertegenwoordigd zijn. Dat betekent ook dat de OR geen bemiddeling verzorgt bij individuele vragen of
klachten van ouders/ verzorgers. Zijn er individuele klachten dan worden deze het beste opgelost met de schoolleiding en/ of de betreffende docent.

Taken van de ouderraad

De ouderraad heeft de volgende taken:

  • zij fungeert als aanspreekpunt voor ouders.
  • de OR organiseert jaarlijks een of twee oudercafés (thema-avonden rond een aansprekend onderwerp).
  • de ouderraad onderhoudt nauwe contacten met de schooldirectie.
  • zij ondersteunt de school, indien nodig, bij diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de open dag en ouderavonden;
  • daarnaast adviseert de OR gevraagd en ongevraagd de schooldirectie. De voorzitter onderhoudt contacten met de directie.
  • zij houdt jaarlijks een schriftelijke peiling onder ouders
  • en als laatste beheert zij het schoolfonds. Voor meer informatie, zie hieronder.

Schoolfonds

Het schoolfonds is onderdeel van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De OR van De Fontein heeft het schoolfonds in schooljaar ‘22/’23 in het leven geroepen. De OR beheert dit fonds en beslist in onderling overleg met de schoolleiding over de uitgaven. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van wie de financiële situatie niet toereikend is, kunnen een beroep doen op het schoolfonds.

Daarnaast kunnen uit het schoolfonds materialen of activiteiten worden gefinancierd die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden en die wel een meerwaarde hebben voor onze leerlingen. U kunt zelf de hoogte van een eventuele donatie bepalen.

Vergaderingen

De OR komt vijf tot zes keer per schooljaar samen. Tijdens deze vergaderingen wordt er o.a. gesproken over de ontwikkelingen binnen de school, de te organiseren
activiteiten en onderwerpen die via de leden van de ouderraad zijn binnengekomen. Tijdens deze vergaderingen is altijd een lid van de schoolleiding aanwezig.

Contact

U kunt contact opnemen met de voorzitter (Dhr. M. Roffelsen) van de OR, door een email te sturen naar: info-df@gsf.nl
Daarnaast zijn er altijd leden van de OR aanwezig op verschillende activiteiten van de school, zoals bij voorlichtingsavonden of tijdens de open dagen. Dit zijn bij uitstek ook de momenten, waarop u een van de leden van de OR kunt aanspreken.

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Dus lijkt het u leuk en interessant om ook onderdeel te zijn van OR en zo uw steentje bij te dragen aan De Fontein, laat dit dan s.v.p. weten op bovengenoemd e-mailadres.

“Op De Fontein wordt je herkend en gekend“

“Op De Fontein wordt je herkend en gekend“

De ouderraad stelt zich aan je voor…

Mark Roffelsen

Mijn naam is Mark Roffelsen, vader van Cédric. Na de Katholieke Montessori School is Cédric in schooljaar 2022/2023 gestart op De Fontein. Hij heeft het enorm naar zijn zin, de kleinschaligheid en de goede sfeer dragen hier zeker aan bij.

We vinden het als ouders belangrijk om iets te kunnen betekenen voor de school. Zo hebben we als ouders ook op de lagere school diverse bijdragen geleverd. Door mijn deelname in de ouderraad (OR) probeer ik niet alleen mijn betrokkenheid te vergoten, maar zo ook de belangen van de ouders te behartigen en bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van De Fontein. Goed contact tussen de OR en alle ouders is dus van groot belang.

Het is mooi om te zien dat er frequent en goed contact is tussen de OR en de school. Tijdens de ouderraad meetings met de schoolleiding, worden zowel serieuze als leuke onderwerpen besproken. Het gaat, overigens niet alleen om ‘Fontein aangelegenheden’, maar bijvoorbeeld ook over onderwerpen, als de positie van de MAVO binnen de maatschappij. Tevens worden er naast adviezen, ook punten ter besluitvorming aan ons voorgelegd.

In het nieuwe schooljaar (‘23/’24), zal ik het voorzitterschap van de OR van Carolien overnemen.

Femke Meijeringh van Arnhem

Mijn naam is Femke Meijeringh van Arnhem, moeder van Julia, Bram en Isa. Alle drie zitten zij op de Fontein. Julia in het tweede leerjaar en Bram en Isa (tweeling) in het eerste leerjaar. We zijn dus goed vertegenwoordigd op school :-).

In mijn werk fungeer ik dagelijks als bruggenbouwer, verbinder; iets wat ik ook als ambitie heb voor mijn deelname aan de ouderraad. Ik zou graag de zichtbaarheid van de ouderraad vergroten zodat ouders weten bij wie ze terecht kunnen als zij een onderwerp willen aankaarten bij school/de schoolleiding. Samen werken aan een gezond leerklimaat zodat onze kinderen een fijne tijd op school hebben met elkaar!

Het initiatief van het Schoolfonds dat sinds schooljaar ‘22/‘23 in het leven is geroepen is iets waar ik ten zeerste achtersta. Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle Fontein leerlingen te allen tijde kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten!

Jair Eckmeyer

Mijn naam is Jair (Jazz) Eckmeyer, vader van Lique en Kay Eckmeyer. Ze zitten beiden op De Fontein. Tijdens een open dag, ben ik gevraagd om een bijdrage te leveren aan de ouderraad. Aangezien mijn vrouw actief was bij basisschool Minister Calsschool, dacht ik: “nu is het mijn beurt om een bijdrage te leveren”.

Ik vind het belangrijk om binnen de ouderraad adviezen te kunnen geven, met als doel de kwaliteit van het onderwijs van deze geweldige Pre Lyceum mavo naar een hoger plan te tillen. Het gaat niet alleen over de kwaliteit van onderwijs, ik vind het ook van cruciaal belang dat de leerlingen zich op De Fontein veilig en prettig voelen en met plezier naar school gaan.

In de ouderraad krijgen we ook de ruimte om creatief mee te denken over leuke activiteiten voor de leerlingen. In de nabije toekomst zou ik meer in verbinding willen te staan met ‘de Fontein ouders’. Wij ‘de ouderraad’, vertegenwoordigen immers de ouders en ik vind het dus belangrijk om vaker hun stem te horen.

Bianca Steenkamp-Eggenkamp

Ik ben Bianca Steenkamp-Eggenkamp, moeder van Dieuwertje en Kiki Bierens. Dit jaar is Kiki ingestroomd in leerjaar 3 van de Fontein en ook hier wil ik mij graag als ouder inzetten.

Al vanaf het moment dat mijn oudste dochter naar de basisschool ging heb ik mij ingezet voor de school. Activiteiten opzetten en begeleiden in samenspraak met de schoolleiding en onderwijzend personeel.

De stap naar de middelbare school werd een feit en ook daar nam ik plaats in de ouderraad, werd voorzitter en wilde mij nog verder verdiepen in het onderwijs en nam dan ook al snel deel aan de MR en GMR binnen de geledingen van College de Brink en de GSF. Kiki nam afscheid van College de Brink, en zo ook ik als ouder met de nodige vergaarde kennis.

Doordat ik zelf in het onderwijs werkzaam ben kan ik mij in beide geledingen verplaatsen en begrijp hoe het onderwijs werkt. Ik wil een bijdrage leveren aan een fijne leefomgeving en leerklimaat van leerlingen en onderwijskundigen. Uiteindelijk dragen we allemaal bij aan een passende plek voor onze kinderen in de maatschappij.

Feddo Boschma

Mijn naam is Feddo Boschma. Fedde, onze middelste zoon, koos zelf vol overtuiging voor De Fontein. Het is zijn eerste jaar in het Middelbaar Onderwijs.

Ik observeer al mijn kinderen goed en ga af op hun emotie en sentiment als het gaat om de factor ‘plezier hebben’ op school. Het zijn kinderen en naast een goede opleiding is vooral lol hebben in je jeugd belangrijk.

Als je lol hebt, komen de goede prestaties vanzelf. En dat gebeurt. Door het plezier dat Fedde heeft op school, hoe ze hier met de leerlingen omgaan en hoe ze omgaan met zijn sport ambities bijvoorbeeld geeft een veilig gevoel. De goede cijfers komen daardoor (bijna) vanzelf.

Ik ben fan van De Fontein. Toen Carolien aan Jair en mij de vraag stelde of wij een bijdrage wilden leveren aan het oudercomité was mijn antwoord volmondig ja. Het mooiste aan het oudercomité is dat wij een concrete bijdrage mogen leveren aan De Fontein en aan het leerplezier van de kinderen. Wat een uiterst dankbare taak is.

Jennifer Reijns

Mijn naam is Jennifer Reijns, moeder van Finn en Zoe Reijns. Finn zit in het 3e jaar en Zoe heeft De Fontein in 2021 afgerond. Beiden vinden De Fontein een hele fijne school, met name door de kleinschaligheid, aandacht voor het individu en de prettige sfeer.

Zoe heeft met succes de Havo stroming afgerond en rond nu alweer de Beroeps Havo af, waarna ze naar het HBO zal gaan. Finn heeft nog geen idee wat hij na De Fontein wil doen en houdt nog alle opties open.

Na een oproep in de nieuwsbrief, heb ik mij in 2021 met veel enthousiasme aangemeld voor de ouderraad, omdat het me leuk leek meer betrokken te zijn bij de school en namens ouders mee te denken en een perspectief te bieden op allerlei onderwerpen alsook ideeën aandragen.

De relatie tussen de directie en de ouderraad is zeer open en constructief, alle onderwerpen kunnen besproken worden. Op De Fontein staan de leerlingen centraal en wordt er ook gedacht aan docenten en hun duurzame inzetbaarheid, wat zeer belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs van de kinderen nu en in de toekomst. Woorden die mij te binnen schieten als ik aan de cultuur op de Fontein denk zijn: transparantie, veranderkracht en saamhorigheid.

Louk de Vries Reilingh

Mijn naam in Louk de Vries Reilingh, vader van Emma de Vries Reilingh. Ik zie mijzelf als een betrokken vader bij alles wat mijn dochters ondernemen, zoals bij de hockey als coach maar ook met gevraagd en ongevraagd advies aan, destijds, de basisschool.

Afgelopen juli werd ik gepolst of ik het leuk zou vinden om plaats te nemen in de ouderraad en dat leek me mij op het lijf geschreven. Ik wil eraan bijdragen dat de school veilig is in alle opzichten en dat iedereen zich er thuis voelt en er trots op is. Graag wil ik mij inzetten om de school van onze kinderen die al mooi is en goed te boek staat nog verder te helpen en om een verbindende factor te zijn tussen de ouders van de leerlingen en de school. Dus schroom niet om met mij, of een van de andere leden van de ouderraad, contact op te nemen als je denkt dat je informatie of ideeën hebt die voor de school interessant of belangrijk kunnen zijn.

Ik heb gemerkt dat de schoolleiding erg toegankelijk is en de mening van ons als ouders erg op prijs stelt en belangrijk vindt. De ouderraad is een klankbord en een meetlat waar de schoolleiding veel aan heeft, van aanneemt en naar luistert, dus laat het ons weten als je denkt dat we de school ermee verder kunnen helpen. Doordat de ouderraad bestaat uit bevlogen ouders van kinderen die in verschillende jaarlagen van de school zitten worden ook alle aspecten van deze leeftijdscategorieën en klassen behandelt.

Michelle Fisser

Ik ben de moeder van Maurits en Anne-Kate Hosman. Maurits zit inmiddels in de tweede klas van de Fontein. Anne-Kate zit nog op de lagere school (KMS). Bij de overgang van lagere school naar de middelbare school ging er weer een nieuwe wereld open. Eentje waar je als ouder ineens op grotere afstand staat van school en de ontwikkelingen. Ook is er een nieuwe balans tussen enerzijds de zelfstandigheid en anderzijds de hulp die je middelbare schoolkind nodig heeft. Wat mij positief opviel is de betrokkenheid van de coaches en voortdurende communicatie waar school aan bijdraagt.

Toen ik dit jaar een vraag aan de OR wilde stellen over het onderwijs zag ik de oproep om zitting te nemen in deze OR. En zo geschiedde. Ik geloof in de (proactieve) dialoog tussen school, leerlingen en ouders. De driehoek waar deze school aan refereert. Want door het samenwerken kun je bijdragen aan het ‘slagen’ van deze schoolperiode. De OR bleek een mooie mix van betrokken ouders en net zo betrokken docenten waar op een enthousiaste maar ook serieuze manier wordt gesproken over allerlei onderwerpen die school en kind aangaan.

Ik ben zelf sinds twee jaar ondernemer. Daarnaast ben ik voorzitter van mijn beroepsvereniging. Met onder andere verbinden en netwerken probeer ik mijn doelen te realiseren. Ik nodig je als ouder of betrokkene dan ook van harte uit als je vragen of suggesties hebt die ik als OR lid kan inbrengen of een bijdrage aan kan leveren.

Meer weten?

Lees het laatste nieuws

Lees meer over de Pre Lyceum stroom

Werken bij De Fontein